? آموزش زبان انگلیسی - هنــــر تجســمی
X
تبلیغات
رایتل

هنــــر تجســمی

مطالب و آثار هنــــری

آموزش زبان انگلیسی


***************************


time


(A)One thing before another

Before I went to work I fed the cat.                                                           (قبل از آنکه)
He had written to her prior to meeting the committee.                                     (پیش از)
It was nice to be in Venice. Previously I'd only been to Rome.                              (قبلآ)
The city is now called Thatcherville. Formerly it was Grabtown.                          (سابقآ)

(B)Things happening at the same time

While I waited, I read the newspaper. [or more formal: While waiting, I read ...]     (درحالیکه)
As I was driving to work, I saw an accident.                                  (درحالیکه/هنگامی که)
I saw her just as she was turning the corner.                            (دقیقآ همان لحظه ای که)
During the war, I lived in Dublin. (هنگام)
Throughout the war, food was rationed.                                               (در طول/در مدت)
She was entering at the very time/at very moment I was leaving.(درست لحظه ای که)

(C)One thing after another

After I'd locked up, I went to bed.                                                                    (بعد از)
همچنین میتونیم از عبارت ...After locking up استفاده کنیم که بیشتر رسمی است. توجه کنید که عبارت ...After having locked up غلط است.
We went to the castle. Then we caught a bus to the beach.                              (سپس)
First we went to the theatre. After that, we had a meal.                             (پس از آن)
He fell ill and was admitted to hospital. He died soon afterwards.      (سپس/ پس از آن)
Following my visit to Tokyo, I bought lots of books about Japan.          (در ادامه/ متعاقب)

(D)Time when

When I'm rich and famous, I'll buy a yacht.                                                 (زمانی که)
As soon as we've packed we can leave.                                              (به محض اینکه)
Once we've finished we can go and have a coffee.                                       (لحظه ای)
The moment/the minute I saw his face I knew I'd met him before.
                                                                                         (درست لحظه ای/دقیقه ای)
I stayed in that hospital the time (that) I broke my leg. (وقتیکه/ زمانیکه)
I met Polly at Ken's wedding. On that occasion she was with a different man.
                                                                                                              (در آن موقع)

(E)Connecting two periods or events

The meal will take about an hour. In the meantime, relax and have a drink. (تا آن زمان)
The new whiteboards are arriving soon. Till then, We'll have to use the old ones.
                                                                                                               (تا آن موقع)
I last met him in 2007. Since then I haven't set eyes on him.              (از آن موقع تاکنون)
By the time I retire, I will have worked here 25 years.                                    (زمانیکه)


***************************


yet/still


still (هنوز) نشان میدهد که عملی یا وضعیتی هنوز ادامه دارد. still معمولآ در جملات خبری قبل از فعل اصلی و بعد از افعال to be بکار میرود. مثال:
It's 10:00 and Tom is still in bed.                     .ساعت ده است و تام هنوز در رختخواب است
Are you still living in the same house?                        هنوز هم در همان خانه زندگی میکنی؟
I haven't given up smoking. I still smoke.       .من سیگار را ترک نکرده ام. هنوز سیگار میکشم

توجه: همانطور که می بینید still معمولآ با زمان های حال ساده و استمراری همراه میشود.
yet (هنوز) نشان میدهد که عملی بر خلاف انتظار هنوز انجام نشده است. در ضمن از yet برای پرسیدن این که عملی انجام شده یا نه استفاده میشود. yet معمولآ در جملات منفی یا سوالی غالبآ در انتهای جمله بکار میرود. مثال:
I'm hungry. Is dinner ready yet?                          گرسنه ام. شام هنوز آماده نشده است؟  
We don't know where we're going on our vacation yet.
ما هنوز نمی دونیم برای تعطیلات به کجا خواهیم رفت.

توجه: yet  را در بسیاری از اوقات با زمان ماضی نقلی (present perfect) به کار میبرند; مثال:
Have you finished writing that letter yet?                هنوز نوشتن آن نامه را تمامنکرده ای؟

توجه: still  را میتوان همراه فعل منفی با ماضی نقلی هم بکار بکار برد که در این صورت مشابه yet معنی می دهد. مثال:
She hasn't  written to me yet.
                   =                                                 .او هنوز برای من نامه ای ننوشته است
She still hasn't written to me.                                 


 ***************************

get


در این قسمت چند تا از معانی مختلف Get را مورد بررسی قرار میدهیم:

I got a letter this morning. (دریافت کردن)


She's trying to get a new job. (بدست آوردن)


It gets dark very early at this time of year. (شدن)


I'll phone when I get home. (رسیدن)


Could you get the books from the cupboard? (رفتن و آوردن)


'Get' + past participle


اغلب از این ترکیب بصورت غیر رسمی استفاده میکنیم.

get married (=marry)     ==>    She got married in France.

get divorced (=divorce)   ==>   They got divorced last year.


get dressed (=dress)  ==>  I got dressed quickly and went out.

get undressed (=undress) ==>  He got undressed and got into bed.


get changed (=change clothes) ==> When I got home I went to my room and got changed.

get lost (=lose one's way) ==>  I got lost on my way to the station.


Common collocations (ترکیب های رایج)


استفاده از get با کلمات زیر بسیار رایج بوده و اغلب به معنی تغییر در حالت است.


It's getting hot/cold                                 I'm getting hot/cold

                dark/light                                                tired

                late                                                        better/worse

                better/worse                                           hungry

                busy                                                       ready

عبارت getting better at something به معنی بهتر شدن یا پیشرفت کردن است.

I'm getting better at English/swimming.


افعال دو قسمتی و اصطلاحات خاص با get


I get on very well with my sister. (خوب بودن)    

How are you getting on?       (یک سوال کلی در مورد این که با زندگی چگونه ای)    


It's difficult to get to know people in a foreign country. (آشنا شدن)

I want to get rid of all my cold records. (از شر چیزی خلاص شدن)
****************************


اصطلاحات رایج

-Abroad/To Go Abroad (خارج رفتن)
   Maria and John love to go abroad. Their favorite city is Paris.

-All of a Sudden (یک مرتبه)
   All of a sudden there was a loud knocking at the door.
-All over (نمام شدن, خاتمه یافتن)  
   Unfortunately, their relationship is all over.

-To Get on the Ball (تکانی به خود دادن, دست بکار شدن)
   Your work is so sloppy. Get on the ball!

-Not All There (توی عالم دیگه ای بودن, خل بودن)
  He spoke strangely. He did not seem to be quite all there.

-On Behalf Of/On Someone's Behalf (به نیابت از کسی)
   On behalf of all the graduates, allow me to thank you.

-To Bet One's Bottom Dollar (صددرصد مطمئن بودن, شرط بستن )
   I'd bet my bottom dollar that the Bulls will win.

-To Have the Blues/To Be Blue (دپرس بودن, افسرده بودن)
   Don't be blue. Think about all the happiness you've had.

-To Have a Bone to Pick with Someone (پیش کسی گلایه کردن)
   Don't leave just yet. I still have a bone to pick with you.

-To Break Down1 (خراب شدن)
   The dishwasher has broken down again.

-To Break Down2 ( شروع به گریه کردن)
   Grandmother broke down upon hearing the news of the fire.

-Under One's Breath (بیخ گوشی حرف زدن)
   "This film is so boring," he said under his breath.

****************************


یکی یه دونه بودن

be an only child

.I didn't know jack was an only child-

یواشکی کاری انجام دادن

do something on the Q.T

.Let's go and eat some food on the Q.T-

یهویی پول و پله ای بهم زدن

strike it rich

.He struck it rich when he inherited some money from his uncle-

یه دنیا ممنون

.Thanks a million

یه سر و گردن از کسی بالاتر بودن

be head and shoulders above somebody

.You are head and shoulders above the others in this class-

یه شبه پولدار شدن

hit the jackpot

.he hit the jackpot by selling those goods-

یه فاز کسی کم بودن

have a screw loose

.I think he has a screw loose - like when he eats paper.

یه قدم جلوتر بودن

be a step ahead

.If you do this before the weekend, you will be a step ahead-

یه کلاغ چهل کلاغ کردن

make a mountain out of a molehill

?Why do some people like to make a mountain out of a molehill-

یه مشت دروغ بودن

be a pack of lies

.What he says is just a pack of lies-

یک مقوله دیگر بودن

be a different kettle of fish

.Oh, this subject is a different kettle of fish-

یک نفس راحتی کشیدن

be able to breathe easily again

.Now that my classes are finished, I can breathe easily again-****************************

اصطلاحات رایج

access to (دسترسی داشتن به)     The company has access to large capital reserves.
act as (عملکردن به عنوان...)
     The poison pill in the contract acts as a preventative measure against hostile takeovers.
allows for (امکان را برای ... فراهم کردن)
     The design of the robot arm allows for great flexibility.
as....as (به همان اندازه.... بودن)
     Chocolate tastes as good as ice cream.
associate with (ریبط دادن به)
 I don’t associate him with energetic sports.
attribute to (نسبت دادن به)
     The poor first quarter results are attributed to the restructuring.
have a responsibility to (مسئولیت در قبال ..... داشتن)
 We all have a responsibility to protect the environment.
a result of (نتیجه ی)
     The recent Nasdaq decline is a result of higher interest rates.
a sequence of (ترتیبی/سلسله مراتبی از)
     The Sumerian text was a sequence of incomprehensible symbols.
agree with (موافق بودن با)
     The Teamsters do not agree with the Republicans on many issues.
as good as/or better than (به خوبی/بهتر از)
     The new software is as good as or better than anything on the market.
as great as (به همان اندازه عالی بودن)
     The new house looks as great as I had hoped.

****************************


این فعل های رایج معانی مختلفی دارند. در این قسمت به مهمترین معانی این افعال و ترکیب آنها با اسم های مختلف میپردازم.

(A) Give 

I'll give you a ring this evening.                              امروز عصر باهات تماس میگیرم  

Could you give me a hand?                                                      میتونی بهم کمک کنی؟

                                                     

Please give my regards to Paul.                       خواهش میکنم سلام منو به پاول برسون

   or      If you see Paul, give him my regards.


(B) Keep 

[keep + noun/pronoun + adjective] ==> (بیشتر به معنی کمک کرد است)


The coat will keep you dry.                                     این کت کمک میکنه که خشک بمونی   

The glove will keep your hands warm.

     این دستکش دست هاتو گرم نگه میداره(کمک میکنه که)

 

[keep + -ing] ==> (برای عملی که پی در پی و مرتب رخ میدهد)  

 I keep losing my glasses.                                من مرتب/پشت سر هم عینکم رو گم میکنم   


I keep getting headache.                                                      من مرتب سردرد میگیرم
Please keep in touch.                                                                       در تماس باش  

The school keeps a record of the number of times that students are absent
مدرسه تعداد دفعاتی که دانش آموزان غایبند را ثبت میکند.

(C) Break   

He break the world record again.     
                                              (او دوباره رکورد جهانی را شکست(ثبت جدیدی برجای گذاشت

Most people break the law at some point in their life.
.بیشتر مردم از جهاتی در زندگیشان قانون را نقض میکنند
In my first lesson with a new class, I usually do something to break the ice.
در اولین درس خودم در کلاس جدید, کاری میکنم که یخ کلاس آب بشه(از سردی و خشکی مجلسی رو در آوردن)

(D) Catch 

 

We can catch a bus down the road.                                          (اوتوبوس گرفتن)         


How did you catch that cold?                                           چطوری سرما خوردی          


Catch the ball and throw it to James.         اون توپ رو بگیر و برای جیمز پرت کن            

(E) See  

A: This part of the picture doesn't look right compared with other part.

B: Yes, I see what you mean.                                           میدونم منظورت چیه؟             


A: Do you think we need to hire a car?                  

B: I don't know, I'll see what the others say.          (نمیدونم, ببینم بقیه چی میگن)            

****************************


go/went/gone

(A) Go
        I go to work by bike. My mother goes by car. We went to Paris last summer.
        Shall we go to the swimming pool today?
        Is this train going to Tehran?
        Where does this road go?

(B) Go + preposition (رفتن+حروف اضافه)

        Kim went in(to) his room and shut the door. (داخل شدن)
        Yuko went out of the house and into the garden. (بیرون رفتن)
        The phone was ringing. She went down the stairs quickly. (پایین رفتن)
        Go away and leave me alone! (گمشو! یا دور شو)
        I'm going back home this evening. (برگشتن)

(C) Go + -ing (برای فعالیت ها)


 فعل Go معمولا با ing- برای فعللیت های مختلف بکار برده میشود.
         I hate going shopping.
         I usually go swimming.
         Do you like going sightseeing when you are on holiday?
         Jessica goes skiing every winter.
         Bobs is going fishing today.
         Let's go dancing.
(D) Future plans (برنامه های آبنده)

از ساختار be going to اغلب جهت برنامه هایی که در آینده هسنتند بکار برده میشود و به "قصد داشتن" معنی میشود.
        On Saturday Jan is going to visit his aunt. On Sunday we're going to stay at home. On Monday I'm going to meet Sam at the restaurant.

****************************


(A) What can you have?
        you can ...
           1  have lunch
           2  have a party
           3  have a lesson
           4  have a cup of tea/coffee
           5  have a shower
(B) Expression with have (Have اصطلاحات با)
        Is that your camera? Can I have a look? (میتونم یه نگاهی بهش بندازم)
        Is that your bicycle? Can I have a go? (میتونم سوارش بشم)
        Goodbye! Have a good journey! (سفر خوبی داشتن)
        Do you have a moment? (وقت داری؟)   
        Can I have a word with you? (میتونم باهات چند کلام با شما صحبت کنم)
        We always have a good time in our English lessons. (اوقات خوشی داشتن)
        I'm going to have my hair cut. (مو رو کوتاه کردن)
        I want to learn to ski but I don't have the time. (وقت نداشتن)
(C) Have + got (گفتاری/غیر رسمی) = have (نوشتاری/رسمی)
        I've got three sisters. Have you got any brothers and sisters?
        My house is big. It's got five bedrooms and three bathrooms.
        We've got ten minutes before the train goes.
        Have you got a pen?
        (در فروشگاه) A: Do you sell postcards?
                           B: Yes, but we haven't got any at the moment.
        I've got a problem. Can I have a word with you?
        I've got a cold/ a headache.
(D) Have to (مجبور بودن)
        The museum's not free. You have to pay $10 to go in.
         All students have to do the exam.

    

****************************


ضرب المثل


1.once upon a time

یکی بود یکی نبود  

2.when there is a will,there is way

خواستن توانستن است 

3.take no pain

زحمت نکش

4.it slipped my tunge

از دهنم در رفت

5.i decided to do without it

از خیرش گذشتم  

6.do not cost your pearls before swine

پول علف خرس است

7.longer is the best sauce

آدم گرسنه سنگ هم می خورد

8.iam sore at her

دلخوشی ازش ندارم

9.you can not serve God & mammon

شما نمی توانید هم به خدا خدمت کنید هم به ثروت

10.you don,t lose by it

از آن بد نمی بینی


11.heven help him this time

خدا به دادش برسد

12.it is a herculean task
کار حضرت فیل است

13.you must be out of your mind
تو باید دیوونه شده باشی

14.i felt it in my bones
به دلم برات شده بود

15.put yourself to gether
حواست را جمع کن

16.i don,t feel well
حال ندارم

17.i,m in a good mood
سر حالم

18.we are even
ما حساب نداریم

19.you are asking for it
تنت می خارد

20.pleas exuse my back
ببخشید پشتم به شماست

21.be a good felow and do it
جون من اینکار رو بکن

22.lightly come ,light go
باد آورده را باد می برد

23.one swallow doesn,t make a summer 
 

24.let me know
خبر بده

25.i have had enough,thanks a lot
برای هفت پشتم بس

26.don,t count on me
رو من حساب نکن

27.there is only tow possibilityes
از دو حال خارج نیست

28.he has a great deal pull
الاغش می رود

29.don,t spoil the child
بچه رو لوسش نکن

30.spoil my appetite
اشتهام را کور کرد

31.i was keeping my fingers crossed
خدا خدا می کردم

32.what on earth shall i do now?
حالا چه خاکی به سرم بریزم

33.a sound mind in a sound body
عقل سالم در بدن سالم است

34.you can not get blood out of astone
کف دستم را بو نکردم

35.a garden full of weeds
عالم بی عمل نبور بی عسل

36.plenty,in time of adversity not one many twenty
تا پول داری رفیقتم قربون بند کیفتم

37.cool down=take it easy 
جوش نزن

38.they that dance must pay the fiddler
هر کسی خربزه می خورد پای لرزش هم می نشیند

39.many a little makes a mickle
اندک اندک جمع شود وانگهی دریا شود

39.little and often fills the purse
همان مفهوم بالایی

40.take it or leave it !
می خوای بخوای, نمی خوای نخوای

41.she will never realiz this wish
آرزو بر دلش می ماند

42.suddenly he showed up
ناگهان سرو کله اش پیدا شد

43.he is no fool
آنقدرها هم احمق نیست

44.it is much more than he deserves
از سرش هم زیاد

45.the night is still young
هنوز اول شب
46.he has no sense of shame.
خجالت سرش نمی شود

47.what the hell do you want?

 چه کوفتی می خوای؟

****************************

happiness
In real love, the happiness that you give to the others makes you happier than what you are getting. Giving starts to make you feel complete

در عشق حقیقی خوشبختی که به دیگران هدیه می دهید،خیلی بیشتر از چیزهایی که به دست می آورید شما را خوشحال میکند.بخشش آغازی برای احساس کمال در درونتان است

The soil in the garden of your heart will grow the seeds you plant there. Be careful that you plant the seeds of trust and not those of fear, those of love and not those of resentment.
خاکی که در باغ قلبتان نهفته است قادر است دانه هایی را که در آن می کارید برویاند و آنها را پرورش دهد .مراقب باشید که در آن خاک ،تنها دانه های اعتماد و نه ترس و دلهره را بکارید .بجای بذر دلخوری و ناراحتی ،بذر عشق و محبت در آن بکارید و پرورش دهید.

One can never judge what is good or bad in a relationship, for even the loss or betrayal of a loved one can at times bring growth and awakening to the other.
هرگز یک نفر نمی تواند در مورد خوب یا بد بودن ارتباط قضاوت کند.حتی شکست و بی وفایی یک عاشق می تواند زمانی باعث رشد و بیداری آن شخص نسبت به دیگران شود.

All our scriptures tell us of the ancient and eternal law that Anger will never cease by more anger, hatred by more hatred. Only by love can hate and anger be healed.Do we remember this consciously in our relationships?More importantly, do we practice it?
 
تمام کتابهای آسمانی به ما این قانون قدیمی و جاودانی را گوشزد می کنند که :عصبانیت و خشم با افزایش خشم و نفرت هرگز از بین نمی رود .همچنین نفرت با بیزاری شدید کاسته نمی شود.تنها به کمک عشق و محبت است که می توان تنفر و خشم را التیام بخشید و به راحتی آن را از بین برد.آیا ما در روابط دوستانه با دیگران این نکته مهم را همیشه به خاطر داریم؟ از همه مهمتر اینکه آیا این پند را به کار می بندیم؟


****************************

Believe in yourself

-خودت را باور کن.

Be brave...but it's ok to be afraid sometimes
-شجاع باش ...ولی بعضی وقتها خوبه که بترسی.

Study hard
-سخت مطالعه کن.

Give lots of kisses
-بوسهای زیادی بده.

Laugh often
-اغلب بخند.

Don't be overly concerned with your weight, it's just a number
-به وزنت زیادی اهمیت نده آن فقط یک عدد است.

Always try to see the glass half full
-همیشه نیمهء پر لیوان رو ببین.

Meet new people, even if they look different to you
-افراد جدیدی رو ملاقات کن هر چند اونا برات نگاه متفاوت داشته باشند.

Remain calm, even when it seems hopeless
-آرام باش حتی زمانیکه نومیدی.

Take lots of naps..
-چرتهای زیادی بزن.

Be weird whenever you have the chance
-زمانیکه فرصتی داری, خارق العاده باش.

Love your friends, no matter who they are
دوستانت رو دوست داشته باش هر کی که باشند .

Don't waste food
-غذا رو اسراف نکن.

RELAX
-راحت باش .

Take an occasional risk
-گاه و بیگاه ریسک کن.

Try to have a little fun each day
-سعی کن هر روز یه کمی تفریح داشته باشی ........این مهم است .

...it's important

Work together as a team
-با دوستانت تیمی کار کن.

Share a joke with friends
-با دوستانت جوک بگو.

Fall in love with someone..
عاشق کسی باش .

...and say "I love you" often
-عاشق شخصی باش......و اغلب بگو "دوستت دارم".

Express yourself creatively

- با قاطعیت خودت را مطرح کن.


Be conscious of your appearance
-از ظاهر خودت با خبر باش.

Always be up for surprises
-همیشه برای سورپرایز ها جلو باش .

Love someone with all of your heart
-شخصی رو با تمام قلبت دوست داشته باش.

Share with friends Watch your step It will get better
- خودت رو با دوستانت مقایسه کن رتبهء خودت رو ببین و آن بهتر خواهد بود.

There is always someone who loves you more than you know

-همیشه شخصی است که تو رو بیشتر از اونیکه خودت می دونی دوست داره

Exercise to keep fit
-برای حفظ تناسب ورزش کن.

Live up to your name
-موافق اسم خودت باش.

Seize the Moment
- زمان را اندازه بگیر .

Hold on to good friends; they are few and far between
دوستان خوبت رو داشته باش آنها مابین دوستان یادی که داری کمند.

Indulge in the things you truly love
- در چیز هایی که دوست داری افراط کن.

Cherish every Sunday
- هر یکشنبه رو گرامی دار (جمعه ی خودمون).

At the end of the day... PRAY
- در آخر روز دعا کن ...چشماتو باز کن و
....... and close your eyes

And smile at least once a day!
- حد اقل یکبار در روز بخند.****************************

Bank Robbery


It was 80 degrees in the shade. A man wearing a heavy army jacket, a pullover wool cap, and dark sunglasses walked into the First American Bank at the corner of Maple and Main streets in downtown Short Beach.

The man walked up to the teller and held up a hand grenade for all to see. He said, “Give me all your money, all the money in this bank, right now!”

Everyone in the lobby screamed and started running, even the security guard. Nervously, the young female teller handed the man three big bags loaded with cash. He walked out the door. A second later, one of the money bags exploded, covering him with red dye. He yelled in pain and surprise, and started pacing around in circles because he couldn't see where he was going.

He couldn’t see, but he could hear. He heard the police siren get closer. Then he heard the police tell him to get down on his stomach on the sidewalk and put his hands behind his back. They handcuffed him and placed him in the back of the police car.

Seeing the hand grenade on the sidewalk, the police told everyone to get back. They sealed off the whole block and called the bomb squad. The bomb squad came and examined the hand grenade. Then they laughed. They told the police it was a fake. The hand grenade was actually a harmless dummy, something a 12-year-old might play with.

The police chuckled. The bank employees returned to work. The bank customers returned to their lines. The bank robber, hopefully, would never return.


فایل صوتی داستان


green & green

we try 

we do 

we live 

 

not only for ourselves 

 

but for our next generation 

 

to live in a green & bright world 

 

if we get hurt, if we will be killed 

it shows that we were ALIVE 

 

if we accept to live like this 

it shows that we KILLED ourselves


*********************

Scientist and FarmerA scientist gets on a train to go to New York. His cabin also has a poor farmer in it. To pass the time the scientist decides to play a game with the guy.

`I will ask you a question and if you get it wrong, you have to pay me one dollar. Then you ask me a question, and if I get it wrong, you get ten dollars. You ask me a question first.` The farmer thinks for a while.

`I know. What has three legs, takes ten hours to climb up a palm tree, and ten seconds to get back down?` The scientist is confused and thinks long and hard about the question. Finally, the train ride is coming to an end. As it pulls into the station, the scientist takes out ten dollars and gives it to the farmer.

`I don`t know. What has three legs, takes ten hours to get up a palm tree and ten seconds to get back down?`

The farmer takes the ten dollars and puts it into his pocket. He then takes out one dollar and hands it to the scientist.

`I don`t know.`*********************


مقایسه دو فعل See & Watch


فعل See به معنی "دیدن"و مفهوم آن آگاه بودن از اطراف خود با چشم است ولی Watch که به معنی "تماشا کردن" است, برای دیدن چیزی در مدتی خاص است:


 "Can see the smoke from here."

  "I watched the cricket."چند اصطلاح کاربردی با See


I’ll see what I can do (ببینم چیکار میتونم انجام بدم)


see you in a while (= see you later)


I don’t see why not (چرا که نه)

   ‘Can we go to the park?’ ‘I don’t see why not.’

see double (دوتایی دیدن)


see red (خشمگین شدن)


چند اصطلاح کاربردی با Watch


watch your step (مراقب رفتارت باش)


watch your back (هوای خودت رو داشته باش)


watch the clock (مرتب به ساعت نگاه کردن بخاطر اینکه نگران یا کلافه اید)


watch it (ببین و تماشا کن)*********************


Words of love


adore
To like or love very much.
inamorato
A male lover.
sugar baby
An affectionate term.


admire
To regard with pleasure, wonder, and approval. To have a high opinion of; esteem or respect.
Ex. I admire you.

cherish
To treat with affection and tenderness or to hold dear.
Ex. I cherish our time together.

treasure
To keep or regard as precious. One considered especially precious or valuable. Ex. You are my treasure.

worship
To regard with ardent or adoring esteem or devotion.
Ex. I worship you.

hold dear
To hold with fondness and affection.
Ex. I hold you dear to my heart.

like
To find pleasant or attractive. To enjoy being with.
Ex. I like spending my time with you.

long for
To desire greatly or for a long period of time.
Ex. I long for you every night.

idolize
To regard with blind admiration or devotion.
Ex. I idolize you.

fancy
Amorous or romantic attachment; love.
Ex. I fancy you.

flip over
To go nuts for. To be infatuated with.
Ex. I've flipped over you.

affection
A feeling or emotion of love or happiness. A tender feeling toward another. Fondness.
Ex. I may not be as affectionate as I should, but know that I love you.

amour
A great love affair, generally a secret or illicit affair.

appreciate
To value or admire greatly.
Ex. I appreciate everything you do for me.

crush
The object of your desire. To like a person intensely.
Ex. I've got a crush on you.

devote
To give yourself fully to another person.
Ex. I have devoted myself to you for the rest of our lives.

emotion
A mental state of feeling such as love.
Ex. I am full of emotion.

enchant
To attract and delight. To cast a spell over.
Ex. You are enchanting.

enjoy
To receive pleasure or satisfaction.
Ex. I enjoy being with you.

fond
Having a strong liking, inclination, or affection.
Ex. I am quite fond of you.

infatuation
A crush. An object of extravagant, short-lived passion.
Ex.
She is infatuated with that actor.

passion
A powerful emotion, such as love or joy.
Ex. Our relationship is full of passion.

rapture
An expression of ecstatic feeling.

hots for
To desire.
Ex. I have the hots for you.

yearning
To have a strong desire for.
Ex. I yearn for you.

zeal
A feeling of strong eagerness (usually in favor of a person or cause).

fairy tale
A fictitious and fanciful story that usually ends with everyone living 'happily ever after'.
Ex. Our love is like a fairy tale.

provocative
To provoke, excite, or stimulate.
Ex. She is exciting and provacative.

loveable
Easily loved.
Ex.
You're so loveable.

court
To try to gain the love or affections of, especially to seek to marry.
Ex. He courted me for a year before proposing.

spark
An attraction. A feeling of potential.
Ex. When we first met, there was an undeniable spark.

true love
One's beloved or sweetheart.
Ex. You are my one true love.

amore
Italian for love.

puppy love
A crush or new romance between young people.

*********************


*********************

Life is mostly froth and bubble,
Two things stand like stone,
Kindness in another's trouble,
Courage in your own.


(Adam Lindsay Gordon : 1833-1870)


*********************


suffix


-در اینجا با پسوند های اسم ساز آشنا می شویم:مثالریشهپسوند
trial
محاکمه
try-al
teacher
معلم
teach-er
inventor
مخترع
invent-or
beggar
گدا
beg-ar
agreement
توافق
agree-ment
creation
خلق
create-tion
information
اطلاعات
inform-ation
discussion
بحث و بررسی
discuss-sion
failure
شکست
fail-ure
discovery
کشف
discover-y
acceptance
قبول
accept-ance
existence
هستی, وجود
exist-ence
kindness
مهربانی
kind-ness
activity
فعالیت
active-ity
humanism
انسان گرایی
human-ism*********************


The best cosmetic for lips is truth

زیباترین آرایش برای لبان شما راستگویی

for voice is pray

برای صدای شما دعا به درگاه خداوند

for eyes is pity

برای چشمان شما رحم و شفقت

for hands is charity

برای دستان شما بخشش

for heart is love

برای قلب شما عشق

and for life is friendship

و برای زندگی شما دوستی هاست

No one can go back and make a new start

هیچ کس نمیتونه به عقب برگرده و همه چیز را از نو شروع کنه

Anyone can start from now and make a brand new ending

ولی هر کسی میتونه از همین حالا عاقبت خوب و جدیدی را برای خودش رقم بزنه

God didn't promise days without pain

خداوند هیچ تضمین و قولی مبنی بر این که حتما روزهای ما بدون غم بگذره

laughter without sorrow , sun without rain,

خنده باشه بدون هیچ غصه ای، یا خورشید باشه بدون هیچ بارونی، نداده

but He did promise strength for the day, comfort for the tears

ولی یه قول رو به ما داده که اگه استقامت داشته باشیم در

مقابل مشکلات تحمل سختی ها رو برامون آسون میکنه

and light for the way

و چراغ راهمون میشه

Disappointments are like road bumps, they slow you down a bit

نا امیدی ها مثل دست اندازهای یک جاده میمونن

ممکنه باعث کم شدن سرعتت در زندگی بشن

but you enjoy the smooth road afterwards

ولی در عوض بعدش از یه جاده صاف و بدون دست انداز بیشتر لذت خواهی برد

Don't stay on the bumps too long

بنابر این روی دست اندازها و ناهمواریها خیلی توقف نکن

Move on

به راهت ادامه بده

When you feel down because you didn't get what

you want just sit tightand be happy

وقتی احساس شکست میکنی که نتونستی به اون چیزی که

می خواستی برسی ناراحت نشو

because God has thought of something better to give you

حتما خداوند صلاح تو رو در این دونسته و برات آینده بهتری رو رقم زده

When something happens to you ,good or bad,

وقتی یه اتفاق خوب یا بد برات میافته همیشه

consider what it means

دنبال این باش که این چه معنی و حکمتی درش نهفته هست

There's a purpose to life's events

برای هر اتفاق زندگی دلیلی وجود دارد

to teach you how to laugh more or not to cry too hard

که به تو می آموزد که چگونه بیشتر شاد زندگی

کنی و کمتر غصه بخوری

You can't make someone love you

تو نمیتونی کسی رو مجبور کنی که تو رو دوست داشته باشه

all you can do is be someone who can be loved

تمام اون کاری که میتونی انجام بدی

اینه که تبدیل به آدمی بشی که لایق دوست داشتن هست

the rest is up to the person to realize your worth

و عاقبت کسی پیدا خواهد شد که قدر تو رو بدونه

It's better to lose your pride to the one you love

بهتره که غرورت رو به خاطر کسی که دوست داری

از دست بدی تا این که

than to lose the one you love because of pride

کسی رو که دوست داری به خاطر غرورت از دست بدی

We spend too much time looking for the right person to love

ما معمولا زمان زیادی رو صرف پیدا کردن آدم مناسبی

برای دوست داشتن

or finding fault with those we already love

یا پیدا کردن عیب و ایراد کسی که قبلا دوستش داشتیم میکنیم

when instead

باید به جای این کار

we should be perfecting the love we give

در عشقی که داریم ابراز میکنیم کامل باشیم

Never abandon an old friend

هیچوقت یه دوست قدیمیت رو ترک نکن

You will never find one who can take their place

چون هیچ زمانی کسی جای اون رو نخواهد گرفت

Friendship is like wine

دوستی مثل شراب میمونه

older it gets better as it grows

که هر چی کهنه تر بشه ارزشش بیشتر میشه

When people talk behind your back, what does it mean؟

وقتی مردم پشت سرت حرف میزنن چه مفهومی داره ؟

Simple ! It means that you are two steps ahead of them

خیلی ساده ! یعنی این که تو دو قدم از اون ها جلوتری

So, keep moving ahead in Life

پس به مسیرت در زندگی ادامه بده

 


*********************

Friendship is like a flower, Glowing in its glory, Each and every seed, Telling its own story. As each flower blooms, And then continues to grow, More of its strength and knowledge, Continues to show .

********************* 

You know a lot of girls be thinkin' my songs are about them

This is not to get confused, this one's for you

Baby, you my everything, you all I ever wanted
We can do it real big, bigger than you ever done it
You be up on everything, other hoes ain't never on it
I want this forever, I swear I can spend whatever on it

'Cause she hold me down every time I hit her up
When I get right I promise that we gonna live it up
She make me beg for it till she give it up
And I say the same thing every single time

I say you the fucking best, you the fucking best
You the fucking best, you the fucking best
You the best I ever had, best I ever had
Best I ever had, best I ever had, I say you the fucking

Know you got a roommate, call me when it's no one there
Put the key under the mat, and you know I'll be over there
I'll be over there, shawty, I'll be over there
I'll be hitting all the spots that you ain't even know was there

Ha and you all ain't even have to ask twice
You can have my heart or we can share it like the last slice
Always felt like you was so accustomed to the fast life
Have a nigga thinking that he met you in a past life

Sweat pants, hair tied, chillin' with no make-up on
That's when you're the prettiest, I hope that you don't take it wrong
You don't even trip when friends say you ain't bringin' Drake along
You know that I'm working, I'll be there soon as I make it home

And she a patient in my waiting room
Never pay attention to them rumors and what they assume
And until them girls prove it
I'm the one they never get confused with

'Cause baby, you my everything, you all I ever wanted
We can do it real big, bigger than you ever done it
You be up on everything, other hoes ain't never on it
I want this forever, I swear I can spend whatever on it

'Cause she hold me down every time I hit her up
When I get right I promise that we gonna live it up
She make me beg for it till she give it up
And I say the same thing every single time

I say you the fucking best, you the fucking best
You the fucking best, you the fucking best
You the best I ever had, best I ever had
Best I ever had, best I ever had, I say you the fucking

Sex, love, pain, baby, I be on that tank shit
Buzz so big, I could probably sell a blank disk
When my album drop, bitches will buy it for the picture
And niggas will buy it too and claim they got it for they sister

Magazine, paper, girl, but money ain't the issue
They bring dinner to my room and ask me to initial
She call me the referee 'cause I be so official
My shirt ain't got no stripes but I can make your pussy whistle

Like the Andy Griffith theme song
And who told you to put them jeans on
Double cup love, you the one I lean on
Feeling for a fix then you should really get your fiend on

Yeah, just know my condo is the crack spot
Every single show she out there reppin' like a mascot
Get it from the back and make your fucking bra strap pop
All up in yo slot until the nigga hit the jackpot

Baby, you my everything, you all I ever wanted
We can do it real big, bigger than you ever done it
You be up on everything, other hoes ain't never on it
I want this forever, I swear I can spend whatever on it

'Cause she hold me down every time I hit her up
When I get right I promise that we gonna live it up
She make me beg for it till she give it up
And I say the same thing every single time

I say you the fucking best, you the fucking best
You the fucking best, you the fucking best
You the best I ever had, best I ever had
Best I ever had, best I ever had

I say you the fucking best, you the fucking best
You the fucking best, you the fucking best
You the best I ever had, best I ever had
Best I ever had, best I ever had

Uh, uh yeah, see this the type of joint
You got to dedicate to somebody
Just make sure they that special somebody
Young Money

Ya, ya, you know who you are, I got you
STATE OF A SHOCK

 

*********************** 


 New blood joins this earth

And quickly he's subdued
Through constant pained disgrace
The young boy learns their rules

With time the child draws in
This whipping boy done wrong
Deprived of all his thoughts
The young man struggles on and on he's known
A vow unto his own
That never from this day
His will they'll take away-eay

What I've felt
What I've known
Never shined through in what I've shown
Never be
Never see
Won't see what might have been
What I've felt
What I've known
Never shined through in what I've shown
Never free
Never me
So I dub thee UNFORGIVEN

They dedicate their lives
To RUNNING all of his
He tries to please THEM all
This bitter man he is
Throughout his life the same
He's battled constantly
This fight he cannot win
A tired man they see no longer cares
The old man then prepares
To die regretfully
That old man here is me

What I've felt
What I've known
Never shined through in what I've shown
Never be
Never see
Won't see what might have been
What I've felt
What I've known
Never shined through in what I've shown
Never free
Never me
So I dub thee UNFORGIVEN

What I've felt
What I've known
Never shined through in what I've shown
Never be
Never see
Won't see what might have been
What I've felt
What I've known
Never shined through in what I've shown
Never free
Never me
So I dub thee UNFORGIVEN

Never Free
Never Me
So I dub thee UNFORGIVEN
You labeled me
I'll label you
So I dub thee UNFORGIVEN
Never Free
Never Me
So I dub thee UNFORGIVEN
You labeled me
I'll label you
So I dub thee UNFORGIVEN
Never Free
Never Me

So I dub thee UNFORGIVEN


METALLICA

 

 

  ***********************

Time, it needs time
To win back your love again.
I will be there, I will be there.

Love, only love
Can bring back your love someday.
I will be there, I will be there.

Fight, babe, I'll fight
To win back your love again.
I will be there, I will be there.

Love, only love
Can break down the walls someday.
I will be there, I will be there.

If we'd go again
All the way from the start,
I would try to change
The things that killed our love.

Your pride has build a wall, so strong
That I can't get through.
Is there really no chance
To start once again?
I'm loving you.

Try, baby try
To trust in my love again.
I will be there, I will be there.

Love, your love
Just shouldn't be thrown away.
I will be there, I will be there.

If we'd go again
All the way from the start,
I would try to change
The things that killed our love.

Your pride has build a wall, so strong
That I can't get through.
Is there really no chance
To start once again?

If we'd go again
All the way from the start,
I would try to change
The things that killed our love.

Yes I've hurt your pride, and I know
What you've been through.
You should give me a chance
This can't be the end.

I'm still loving you.
I'm still loving you,
I need your love.
I'm still loving you.
Still loving you, baby

... 


SCORPION

 

 *************************

 

METALICA 

 


So close, no matter how far

Couldn't be much more from the heart
Forever trusting who we are
and nothing else matters

Never opened myself this way
Life is ours, we live it our way
All these words I don't just say
and nothing else matters

Trust I seek and I find in you
Every day for us something new
Open mind for a different view
and nothing else matters

never cared for what they do
never cared for what they know
but I know

So close, no matter how far
Couldn't be much more from the heart
Forever trusting who we are
and nothing else matters

never cared for what they do
never cared for what they know
but I know

Never opened myself this way
Life is ours, we live it our way
All these words I don't just say

Trust I seek and I find in you
Every day for us, something new
Open mind for a different view
and nothing else matters

never cared for what they say
never cared for games they play
never cared for what they do
never cared for what they know
and I know

So close, no matter how far
Couldn't be much more from the heart
Forever trusting who we are
No, nothing else matters

 

   ( METALICA)

 

             ***********************************                 کاریکلماتور:
I learned venture from the sparrow's play with the electricity  wire

جسارت را از شوخی گنجشک با سیم برق آموختم.My heart's lamp went off by the changeable frequency of your love
لامپ دلم از نوسان عشقت سوخت.


The bottom of the pot of my fortune is black
ته دیگ بختم سیاه است.


His hands were implicated by the blood of three pomegranates
دستش به خون سه انار آلوده شد.On the highway of his ear, there was a traffic sign for advice that read: DON'T ENTER
در جاده گوشش نوشته شده بود: "ورود نصیحت ممنوع". Love was excelled from the land of heart
مهر از سرزمین دلها تبعید شد...


Becouse he didn't have any soap, he couldn't wipe his hands off the sin
چون صابون نداشت نتوانست دست از گناه بشوید.


On a stormy morning, his mind was thrown away to the corner of the street
در یک صبح طوفانی حواسش به کنار خیابان پرت شد.


The level of his thinking was so low that he stood on a stool to solve the problems
سطح فکرش چنان کوتاه بود که برای حل مشکلات روی چهار پایه می ایستاد. 


His sleep was so heavy that the bed was broken
آنقدر خوابش سنگین بود که تخت شکست...


My wallet was crying for lack of money
کیف پولم از بی پولی گریه میکرد.


He had put up his photo on the wall in order to not to forget himself
عکس خود را به دیوار آویزان کرده بود تا خود را فراموش نکند.


برای نمایش تصاویر گالری کلیک کنید


گالری عکسهای محمد رضایی

آپلود عکس
(function (i, s, o, g, r, a, m) { i['GoogleAnalyticsObject'] = r; i[r] = i[r] || function () { (i[r].q = i[r].q || []).push(arguments) }, i[r].l = 1 * new Date(); a = s.createElement(o), m = s.getElementsByTagName(o)[0]; a.async = 1; a.src = g; m.parentNode.insertBefore(a, m) })(window, document, 'script', '//www.google-analytics.com/analytics.js', 'ga'); ga('create', 'UA-40870092-3', 'auto'); ga('send', 'pageview');